Soustava rybníků na Bečvárce (Mlékovický, Stojespal, Utopenec, Svojšický)

L.KO.15
Lokalizace: 49.978135N 15.026545E
Rozloha: 75,618 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Důvod ochrany: E
Nadmořská výška: 256 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,006 ha 0,01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,013 ha 0,02 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,063 ha 0,08 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,184 ha 0,24 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,205 ha 0,27 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,211 ha 0,28 4
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,219 ha 0,29 2,52
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,368 ha 0,49 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,436 ha 0,58 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,770 ha 2,34 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,882 ha 2,49 2,47
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2,190 ha 2,9 3,8
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3,320 ha 4,39 2,59
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4,224 ha 5,59 2,05
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,816 ha 6,37 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Stenolophus discophorus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Gagea bohemica subsp. bohemica křivatec český pravý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2018
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2018
Cévnaté rostliny Galeobdolon argentatum pitulník postříbřený -- -- -- BL2, nat 2018
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2018

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.