Louky u Mlýnské Cidliny

L.KO.08
Lokalizace: 50.124971N 15.412602E
Rozloha: 64,982 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 209 - 222 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,618 ha 0,95 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,522 ha 0,8 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,219 ha 0,34 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,513 ha 3,87 1,36
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,765 ha 4,26 2,79
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 13,630 ha 20,98 2,02
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,883 ha 1,36 2,05
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,650 ha 1 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,274 ha 0,42 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7,784 ha 11,98 3,59
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 2,454 ha 3,78 2,96
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,587 ha 3,98 1,83
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8,119 ha 12,49 4
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,003 ha 0,01 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,428 ha 0,66 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2013
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2013
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2019
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2013
Cévnaté rostliny Galium mollugo svízel povázka -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Ptáci Spatula querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 32

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.