Kolínské tůně

L.KO.06
Lokalizace: 50.026003N 15.239846E
Rozloha: 7,815 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 187 - 190 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,258 ha 3,31 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,171 ha 2,19 1,6
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,060 ha 13,57 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,586 ha 7,5 1,74
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,071 ha 0,9 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,615 ha 20,66 1,26
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 2,333 ha 29,85 2,1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,130 ha 1,67 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2021
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2020
Cévnaté rostliny Prunus insititia slivoň obecná -- -- -- nat 2021
Cévnaté rostliny Bromus sterilis sveřep jalový -- -- -- inv 2020
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2, inv 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.