Jevanský potok a Jevanské rybniční soustavy

L.KO.05
Lokalizace: 49.940468N 14.834075E
Rozloha: 269,800 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PP
Důvod ochrany: E , I , B
Nadmořská výška: 290 - 453 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4,562 ha 1,69 3,14
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 4,637 ha 1,72 3,84
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,772 ha 1,03 2,33
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 5,297 ha 1,96 1,99
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,939 ha 0,72 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 44,710 ha 16,57 3
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,012 ha -- 3,16
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,087 ha 0,4 2,37
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2,331 ha 0,86 1,92
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,303 ha 0,11 3,33
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 9,433 ha 3,5 1,67
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,099 ha 0,04 4
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,290 ha 0,11 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8,061 ha 2,99 1,68
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3,529 ha 1,31 2,58
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Letouni Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2020
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2015
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal (“koňský kaštan”) -- -- -- WL, nat 2015
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 79

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.