Dolní háj

L.KO.04
Lokalizace: 50.058624N 15.171099E
Rozloha: 43,168 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lom, štěrkovna, pískovna
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 184 - 190 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2,048 ha 4,74 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,008 ha 0,02 1
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,008 ha 0,02 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,724 ha 3,99 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 13,558 ha 31,41 2,04
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,608 ha 1,41 2,67
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,039 ha 0,09 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,355 ha 0,82 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,006 ha 0,01 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,347 ha 0,8 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,947 ha 4,51 1
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 9,299 ha 21,54 3,5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,025 ha 0,06 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1,955 ha 4,53 1,46
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,020 ha 0,05 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2016
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2021
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Scrophularia umbrosa krtičník křídlatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2016
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL, inv 2016
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Cicuta virosa rozpuk jizlivý -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Ribes rubrum rybíz červený -- -- -- nat 2016
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 25

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.