Stonáč

L.KM.02
Lokalizace: 49.306811N 17.426971E
Rozloha: 18,348 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 187 - 189 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,427 ha 2,33 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,641 ha 3,49 1,41
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,179 ha 0,98 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,081 ha 0,44 3
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 5,657 ha 30,83 3,01
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,065 ha 0,35 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax esculentus s. l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Aromia moschata tesařík pižmový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Plazi Natrix tessellata užovka podplamatá Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 17

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace PP Stonáč
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2018 do 2019
Výše podpory: 2,9 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Přírodní památka Stonáč je zbytkem původních slepých ramen řeky Moravy, tzv. hanáckých tůní. Před realizací projektu byl coby mokřadní biotop nefunkční díky zazemněným tůním a vyschlým nádržím. Cílem projektu je obnovení stávajících vodních nádrží a vytvoření původních tzv. hanáckých tůní. Díky tomu zde opět najde životní podmínky kuňka ohnivá (Bombina bombina), která je hlavním předmětem ochrany lokality. Odkaz na článek: https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-cr-zvelebuje-prirodni-pamatku-stonac/

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.