Pod Kozincem

L.KM.01
Lokalizace: 49.400591N 17.717705E
Rozloha: 36,229 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 357 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,513 ha 1,42 1,67
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 14,457 ha 39,9 1,73
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,094 ha 0,26 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,477 ha 1,32 2,2
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6,758 ha 18,65 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,207 ha 0,57 1,56
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,037 ha 0,1 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,077 ha 2,97 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,141 ha 0,39 3
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,270 ha 3,51 2,28
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,356 ha 6,5 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Savci Dama dama daněk evropský -- -- Nevyhodnocený (NE) -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Cleoceris scoriacea jasnobarvec bělozářkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Satyrium pruni ostruháček švestkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Euplagia quadripunctaria přástevník kostivalový -- HD II -- -- 2017
Cévnaté rostliny Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum snědek pyrenejský kulatoplodý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2023

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.