Niva řeky Odry (úsek od Starého Bohumína po soutok s Olší)

L.KI.06
Lokalizace: 49.936702N 18.350129E
Rozloha: 168,157 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 194 - 198 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,118 ha 0,07 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,677 ha 0,4 1,41
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0,893 ha 0,53 1,55
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7,632 ha 4,54 3
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,073 ha 0,04 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 13,235 ha 7,87 3
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0,109 ha 0,06 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 39,130 ha 23,27 2,42
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 15,759 ha 9,37 3,94

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Bombus sp. -- Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Cyanostolus aeneus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2022
Brouci Adrastus circassicus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Zorochros quadriguttatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Brouci Zorochros meridionalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Brouci Psammodius asper -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2022
Brouci Platydracus latebricola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Neophytobius granatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Negastrius sabulicola -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2022
Brouci Negastrius pulchellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Lixus myagri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Hydrovatus cuspidatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Brouci Dryops viennensis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2022
Brouci Notoxus brachycerus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2022
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 131

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.