Chotěbuzka

L.KI.04
Lokalizace: 49.767143N 18.553771E
Rozloha: 155,011 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 249 - 409 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,015 ha 0,65 2,96
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,028 ha 0,02 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,082 ha 0,05 2,5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,055 ha 0,04 2,5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 11,055 ha 7,13 2,89
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1,310 ha 0,85 3,42
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 43,013 ha 27,75 2,95
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,066 ha 0,04 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5,801 ha 3,74 3,77
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,104 ha 0,07 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 28,723 ha 18,53 3,55

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Ononis arvensis jehlice rolní -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Lolium multiflorum jílek mnohokvětý -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal (“koňský kaštan”) -- -- -- WL, nat 2016
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Letouni Myotis brandtii netopýr Brandtův Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Myotis alcathoe netopýr alkathoe Silně ohrožený HD IV Chybí údaje (DD) -- 2019
Letouni Myotis emarginatus netopýr brvitý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Letouni Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Letouni Myotis dasycneme netopýr pobřežní Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 40

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.