Údolí Hodkovského potoka

L.KH.06
Lokalizace: 49.788569N 15.165009E
Rozloha: 154,779 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: O , I , C
Nadmořská výška: 356 - 501 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,104 ha 0,07 3
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,544 ha 0,35 2,97
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,951 ha 1,91 2,85
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 11,532 ha 7,45 3,51
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,084 ha 0,05 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,805 ha 0,52 3,16
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,222 ha 0,14 1,19
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7,615 ha 4,92 1,91
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 9,483 ha 6,13 2,04
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4,581 ha 2,96 2,37
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 12,927 ha 8,35 3
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 3,199 ha 2,07 2,52
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,111 ha 0,07 2,55
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 17,097 ha 11,05 2,19

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Vážky Leucorrhinia albifrons vážka běloústá Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Vážky Leucorrhinia pectoralis vážka jasnoskvrnná Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Vážky Leucorrhinia rubicunda vážka tmavoskvrnná -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Vážky Leucorrhinia dubia vážka čárkovaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Vážky Coenagrion pulchellum šidélko širokoskvrnné -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.