U Roubalů

L.JI.27
Lokalizace: 49.449236N 15.387776E
Rozloha: 9,013 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 601 - 622 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,459 ha 27,28 3,42
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,503 ha 5,58 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,107 ha 1,19 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,023 ha 0,25 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,382 ha 15,34 1
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,034 ha 0,38 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,921 ha 10,22 2,92
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,200 ha 2,22 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,109 ha 1,21 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.