Nivy

L.JI.22
Lokalizace: 49.416248N 15.781765E
Rozloha: 32,409 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 563 - 597 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,024 ha 0,07 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,493 ha 1,52 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,101 ha 0,31 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,545 ha 10,94 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,243 ha 0,75 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,007 ha 0,02 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,146 ha 0,45 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,316 ha 0,98 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,146 ha 0,45 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,876 ha 2,7 2,18
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,876 ha 2,7 3,12
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9,668 ha 29,83 2,51

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica cunicularia -- Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Matricaria discoidea heřmánek terčovitý -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Lactuca serriola locika kompasová -- -- -- inv 2020
Cévnaté rostliny Arctium tomentosum lopuch plstnatý -- -- -- nat 2020
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Blanokřídlí Formica fusca mravenec otročící Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.