Bradelský rybník

L.JI.20
Lokalizace: 49.391144N 15.527137E
Rozloha: 40,463 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Důvod ochrany: O
Nadmořská výška: 510 - 586 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,059 ha 0,15 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,615 ha 1,52 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5,338 ha 13,19 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,728 ha 1,8 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,864 ha 4,61 1,25
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,081 ha 0,2 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,113 ha 2,75 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,041 ha 5,04 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,208 ha 10,4 2,39

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata subsp. mamillata bahnička bradavkatá pravá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2015
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Perdix perdix koroptev polní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2022
Cévnaté rostliny Reynoutria sachalinensis křídlatka sachalinská -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Ranunculus circinatus lakušník okrouhlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 44

Realizované projekty

Název projektu: Nové tůně pro kuňku obecnou a další živočichy u rybníka Dolní Bradlo
Realizátor projektu: Mokřady - ochrana a management z.s.
Doba realizace: od 2018 do 2018
Výše podpory: 78 tis. Kč
Zdroj: POPFK
Anotace: Kuňka obecná byla na lokalitě v minulosti hojně rozšířená. Vlivem špatného managementu však došlo takřka k jejímu vymizení. Změna způsobu hospodaření a další podpůrné opatření v roce 2018 vedly k tvorbě nových tůní, které ve spojení s okolní mozaikou vodních ploch, rákosin a luk poskytují vhodné biotypy pro kuňku i ostatní obojživelníky.

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.