Olšanský potok

L.JI.16
Lokalizace: 49.170329N 15.551509E
Rozloha: 199,669 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 508 - 663 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,162 ha 0,08 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,001 ha -- 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,517 ha 0,26 1
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,057 ha 0,03 1
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,030 ha 0,01 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 41,166 ha 20,62 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 6,075 ha 3,04 2,66
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1,427 ha 0,71 1,67
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,605 ha 0,3 2,93
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,011 ha 0,01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5,365 ha 2,69 2,81
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3,103 ha 1,55 1,17
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,033 ha 0,02 4
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4,758 ha 2,38 2,42
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,047 ha 0,02 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Motýli Eriogaster lanestris bourovec březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Circus pygargus moták lužní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Letouni Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2017
Ryby a mihule Cobitis elongatoides sekavec podunajský -- HD II Ohrožený (EN) -- 2017
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.