Pod Kučerovým lesem

L.JI.15
Lokalizace: 49.172526N 15.370713E
Rozloha: 49,083 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 541 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,897 ha 1,83 1,52
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,010 ha 0,02 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,245 ha 2,54 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7,922 ha 16,14 2,31
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,122 ha 0,25 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3,212 ha 6,54 3,16
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,013 ha 2,06 1,12
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,078 ha 0,16 2,5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,822 ha 1,68 1,86
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,326 ha 0,66 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,201 ha 0,41 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,040 ha 0,08 4
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,141 ha 0,29 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,770 ha 1,57 2,31
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,691 ha 5,48 2,95
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 22

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2013
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Mechorosty Tomentypnum nitens vlasolistec vlhkomilný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2018
Blanokřídlí Bombus lapidarius čmelák skalní Ohrožený -- -- -- 2018
Blanokřídlí Bombus terrestris čmelák zemní Ohrožený -- -- -- 2018

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.