Ještěnice

L.JI.11
Lokalizace: 49.265608N 15.335655E
Rozloha: 4,508 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 697 - 700 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,047 ha 1,04 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,227 ha 5,04 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,282 ha 6,25 1,64
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,241 ha 5,34 1,38
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,182 ha 4,03 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,751 ha 16,65 1
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,027 ha 0,59 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,549 ha 12,19 1,44

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Mechorosty Plagiomnium medium měřík prostřední -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Digitalis purpurea náprstník červený -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Tanacetum vulgare vratič obecný -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Epilobium obscurum vrbovka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.