Nad Svitákem

L.JI.01
Lokalizace: 49.395889N 15.404362E
Rozloha: 28,876 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PR
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 639 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,076 ha 0,26 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,556 ha 1,92 3,98
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,624 ha 5,62 1,63
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,545 ha 8,82 1,36
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,337 ha 4,63 4
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3,436 ha 11,9 1,07
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,120 ha 0,41 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,089 ha 0,31 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,093 ha 0,32 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,579 ha 5,47 3,58
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5,915 ha 20,49 1,98
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,562 ha 1,95 2,93
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,372 ha 1,29 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2018
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2014
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 34

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.