Rybník Velký Závistivý a olšina u JZ břehu

L.JH.41
Lokalizace: 49.145518N 14.810761E
Rozloha: 34,596 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: CHKO, PO
Nadmořská výška: 420 - 423 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,590 ha 1,71 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,001 ha -- 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 9,125 ha 26,38 2,36
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,177 ha 3,4 3,02
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,032 ha 0,09 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,098 ha 0,28 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,128 ha 0,37 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,038 ha 0,11 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2018
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2018
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2023
Cévnaté rostliny Scirpus radicans skřípina kořenující -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2023

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.