Velký Hvozdec

L.JH.35
Lokalizace: 49.046899N 15.324031E
Rozloha: 54,154 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 509 - 589 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 10,517 ha 19,42 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,052 ha 3,79 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,325 ha 0,6 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,563 ha 1,04 3,67
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,450 ha 0,83 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,368 ha 2,53 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,037 ha 11,15 2,43
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,001 ha -- 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 4,265 ha 7,88 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,754 ha 5,09 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2017
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2020
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.