Rybník Zvůle

L.JH.05
Lokalizace: 49.094266N 15.23614E
Rozloha: 10,924 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 642 - 652 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,061 ha 0,56 4
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,035 ha 0,32 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,001 ha -- 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,001 ha 0,01 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,010 ha 0,09 2,19
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,108 ha 0,99 3
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,005 ha 0,05 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,056 ha 0,52 1,94
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0,016 ha 0,14 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,000 ha -- 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2021
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Comarum palustre zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.