Údolí Bystřice

L.JC.09
Lokalizace: 50.37426N 15.654774E
Rozloha: 29,357 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: O , Z , B
Nadmořská výška: 297 - 327 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,066 ha 0,22 3,8
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,306 ha 4,45 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,483 ha 1,65 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,001 ha -- 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,005 ha 0,02 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,798 ha 6,12 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,865 ha 6,35 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3,075 ha 10,47 2,13
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7,711 ha 26,26 2,02
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,001 ha -- 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2021
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2021
Cévnaté rostliny Lamium album hluchavka bílá -- -- -- nat 2021
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2021
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka -- -- -- nat 2021
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Arctium tomentosum lopuch plstnatý -- -- -- nat 2021
Cévnaté rostliny Arctium lappa lopuch větší -- -- -- nat 2021
Cévnaté rostliny Sonchus oleraceus mléč zelinný -- -- -- nat 2021
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2021
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 42

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.