Rybník Nečas a les Perná

L.JC.06
Lokalizace: 50.291734N 15.240637E
Rozloha: 40,699 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 206 - 215 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,223 ha 3 2,63
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 18,981 ha 46,64 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,667 ha 1,64 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,229 ha 0,56 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 8,912 ha 21,9 1,45
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2,475 ha 6,08 3,01
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0,030 ha 0,07 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,260 ha 0,64 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,265 ha 0,65 2,64
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,162 ha 0,4 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2023
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Lathyrus tuberosus hrachor hlíznatý -- -- -- nat 2016
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- -- -- 2018
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2024
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2018
Cévnaté rostliny Dianthus superbus hvozdík pyšný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2020
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2018
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 85

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.