Očovské louky

L.HO.06
Lokalizace: 48.859417N 17.158759E
Rozloha: 49,773 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 163 - 180 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,025 ha 0,05 2
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 16,583 ha 33,32 2,27
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,468 ha 0,94 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8,577 ha 17,23 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,054 ha 0,11 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,069 ha 0,14 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,010 ha 0,02 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,775 ha 7,58 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4,141 ha 8,32 2
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 7,194 ha 14,45 2,47
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,741 ha 1,49 2,23
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,087 ha 0,18 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Merops apiaster vlha pestrá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2, inv 2018
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2, inv 2018
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Cardamine matthioli řeřišnice Matthioliho -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2020
První 1 2 3 4 Zobrazeno: 45 - 54

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.