Prameniště Machová

L.HO.03
Lokalizace: 48.828363N 17.533639E
Rozloha: 147,073 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 366 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,481 ha 0,33 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 7,474 ha 5,08 2,11
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,094 ha 0,06 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7,361 ha 5,01 1,79
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,226 ha 0,83 1,77
L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 1,249 ha 0,85 2,5
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 6,675 ha 4,54 1,48
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 19,234 ha 13,08 3,36
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,942 ha 1,32 3,14
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 15,345 ha 10,43 1,67
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 42,203 ha 28,7 1,83
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 34,813 ha 23,67 1,05

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Cassida murraea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Symphyotrichum lanceolatum astřička kopinatá -- -- -- BL2, inv 2019
Cévnaté rostliny Triglochin palustris bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Sambucus ebulus bez chebdí -- -- -- nat 2019
Motýli Malacosoma neustria bourovec prsténčivý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Houby Trichaptum biforme bránovitec dvoutvarý -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Setaria pumila bér sivý -- -- -- inv 2019
Cévnaté rostliny Dorycnium herbaceum bílojetel bylinný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Postia subcaesia bělochoroš lužní -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2, inv 2019
Cévnaté rostliny Pilosella densiflora chlupáček hustokvětý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Polyporus alveolaris choroš voštinovitý -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Centaurea jacea subsp. angustifolia chrpa luční úzkolistá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Centaurea stenolepis chrpa úzkoperá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 245

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.