U Tábora

L.HK.11
Lokalizace: 50.210609N 15.565775E
Rozloha: 10,115 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 249 - 257 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,700 ha 16,81 3,98
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,294 ha 22,68 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,287 ha 2,84 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,230 ha 2,27 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,468 ha 4,63 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,657 ha 6,49 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,149 ha 11,36 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.