Chlumecký rybník

L.HK.07
Lokalizace: 50.184361N 15.450964E
Rozloha: 83,234 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: O , H , KE
Nadmořská výška: 218 - 226 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,034 ha 0,04 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 28,672 ha 34,45 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,849 ha 4,62 3,15
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,197 ha 0,24 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3,314 ha 3,98 2,19
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4,283 ha 5,15 1,54
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6,709 ha 8,06 2,55
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,858 ha 1,03 2,74
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,260 ha 2,71 2,74
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,320 ha 0,39 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,428 ha 0,51 2,05

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Lamium album hluchavka bílá -- -- -- nat 2016
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2019
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2, nat 2016
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3, inv 2016
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Melilotus officinalis komonice lékařská -- -- -- nat 2016
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Nycticorax nycticorax kvakoš noční Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Lactuca serriola locika kompasová -- -- -- inv 2016
Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Cévnaté rostliny Eragrostis minor milička menší -- -- -- GL, inv 2016
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.