Horní a Dolní Flajšar

L.HK.03
Lokalizace: 50.112743N 15.47041E
Rozloha: 7,861 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: O , H , KE
Nadmořská výška: 219 - 224 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,050 ha 0,64 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,026 ha 0,34 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,331 ha 4,21 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,489 ha 18,95 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1,799 ha 22,88 2,89
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,965 ha 12,27 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,008 ha 12,82 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2, inv 2018
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2018
Cévnaté rostliny Bolboschoenus yagara kamyšník vrcholičnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Arctium lappa lopuch větší -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2018
Cévnaté rostliny Potamogeton gramineus rdest trávolistý -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Potamogeton trichoides rdest vláskovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3, inv 2018
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Najas marina řečanka přímořská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Butomus umbellatus šmel okoličnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.