Štíří důl

L.HB.18
Lokalizace: 49.66649N 15.863555E
Rozloha: 10,303 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 586 - 610 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,613 ha 5,95 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,242 ha 2,35 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,626 ha 6,08 1,04
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,029 ha 0,28 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,602 ha 5,85 1,42
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2,062 ha 20,01 3,09
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,221 ha 2,15 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,181 ha 11,46 1,05
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0,209 ha 2,03 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Letouni Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Lamium purpureum hluchavka nachová -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Lamium amplexicaule hluchavka objímavá -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2020
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal (“koňský kaštan”) -- -- -- WL, nat 2020
Cévnaté rostliny Dryopteris expansa kapraď podobná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka -- -- -- nat 2020
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Atriplex patula lebeda rozkladitá -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Linaria vulgaris lnice květel -- -- -- nat 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 47

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.