Bahniska

L.HB.02
Lokalizace: 49.617982N 15.386747E
Rozloha: 23,429 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: Z , KE, B
Nadmořská výška: 439 - 469 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,005 ha 0,02 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,038 ha 0,16 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,032 ha 0,14 2,5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,876 ha 3,74 2,59
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,268 ha 1,15 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,239 ha 1,02 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,950 ha 4,05 2,52
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,273 ha 1,17 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,098 ha 0,42 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,240 ha 5,29 3,53
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,477 ha 2,03 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,111 ha 0,47 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,343 ha 1,46 2,77
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,589 ha 19,59 3,09
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,030 ha 0,13 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2, nat 2016
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2016
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2016
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2016
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2016
Cévnaté rostliny Tanacetum vulgare vratič obecný -- -- -- nat 2016
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.