Travný potok

L.FM.05
Lokalizace: 49.553677N 18.524994E
Rozloha: 5,118 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 700 - 950 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2,592 ha 50,64 1,29
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,638 ha 12,46 1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,281 ha 5,49 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,225 ha 4,39 2
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0,056 ha 1,1 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Gentiana asclepiadea hořec tolitovitý Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Polystichum aculeatum kapradina laločnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Měkkýši Bielzia coerulans modranka karpatská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2018

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.