Údolí Radbuzy

L.DO.06
Lokalizace: 49.633179N 13.131774E
Rozloha: 2 088,163 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 300 - 716 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2,234 ha 0,11 4
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 1,137 ha 0,05 2,08
T3.5A Acidofilní suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,727 ha 0,03 4
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,005 ha -- 4
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,084 ha -- 1,58
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 595,749 ha 28,53 2,58
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0,594 ha 0,03 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,542 ha 0,03 4
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 10,117 ha 0,48 3,12
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,089 ha -- 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 8,298 ha 0,4 2,48
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,095 ha -- 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,044 ha -- 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 10,299 ha 0,49 2,5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 14,424 ha 0,69 2,61
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 40

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Letouni Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Letouni Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014, inv 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2, inv 2016
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Porzana parva chřástal malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 175

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.