Kouba

L.DO.04
Lokalizace: 49.32698N 12.985244E
Rozloha: 171,805 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 448 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,590 ha 0,93 2,11
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,097 ha 0,06 3,91
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,481 ha 0,28 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,707 ha 0,99 2,09
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,276 ha 0,16 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,422 ha 0,83 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,166 ha 0,1 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,404 ha 0,82 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 13,834 ha 8,05 3,02
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 16,575 ha 9,65 3,13
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 18,088 ha 10,53 3,11
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 19,284 ha 11,22 2,9
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 28,716 ha 16,71 2,86

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.