Slanisko u Škrle

L.CV.24
Lokalizace: 50.417917N 13.527641E
Rozloha: 21,393 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Slanisko
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 248 - 264 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 4,860 ha 22,72 2,68
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,474 ha 2,22 4
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,237 ha 5,78 3,18
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,859 ha 13,36 2
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 0,842 ha 3,94 1,83
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0,533 ha 2,49 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,091 ha 0,42 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,016 ha 0,08 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,943 ha 9,08 2,18
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 2,912 ha 13,61 4
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,607 ha 2,84 2,29

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Scorzonera cana hadí mord šedý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Galatella linosyris hvězdnice zlatovlásek Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Trifolium striatum jetel žíhaný -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Plantago maritima subsp. ciliata jitrocel přímořský brvitý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Cévnaté rostliny Astragalus danicus kozinec dánský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Arctium lappa lopuch větší -- -- -- nat 2015
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Coenonympha arcania okáč strdivkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex melanostachya ostřice černoklasá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2015
Cévnaté rostliny Bupleurum tenuissimum prorostlík nejtenčí Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Prunus domestica slivoň švestka -- -- -- nat 2015
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.