Údolní nádrž Nechranice

L.CV.20
Lokalizace: 50.360048N 13.383065E
Rozloha: 1 199,821 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Údolní nádrž
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Důvod ochrany: O , E
Nadmořská výška: 242 - 289 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,600 ha 0,22 4
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,869 ha 0,07 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,002 ha -- 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,172 ha 0,1 3,98
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,541 ha 0,21 4
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,198 ha 0,02 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,768 ha 0,06 1,1
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,290 ha 0,02 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,391 ha 0,03 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,147 ha 0,1 1,44
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,818 ha 0,07 4
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,006 ha -- 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,133 ha 0,01 1,01

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2022
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2022
Ptáci Branta ruficollis berneška rudokrká -- BD I -- -- 2024
Cévnaté rostliny Pulicaria vulgaris blešník obecný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2022
Ptáci Limosa lapponica břehouš rudý -- ČR, BD II -- -- 2022
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ortopteroidní hmyz Gryllus campestris cvrček polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2021
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2021
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2024
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 109

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.