Na obůrce

L.CR.16
Lokalizace: 49.862407N 15.584567E
Rozloha: 2,824 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP
Důvod ochrany: M
Nadmořská výška: 319 - 350 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,006 ha 0,22 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,010 ha 0,35 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,060 ha 2,12 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,140 ha 4,94 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,581 ha 20,57 2,24
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,211 ha 42,88 1,17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Satyrium pruni ostruháček švestkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Gentianopsis ciliata hořec brvitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Lucanus cervus roháč obecný Ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Taxus baccata tis červený Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Coronella austriaca užovka hladká Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 22

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.