Louky v Jeníkově

L.CR.15
Lokalizace: 49.737088N 15.96586E
Rozloha: 30,654 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 642 - 652 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,070 ha 0,23 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,687 ha 2,24 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,578 ha 1,88 1,01
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,878 ha 6,12 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,256 ha 0,84 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 16,337 ha 53,29 2,48
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,498 ha 1,62 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Mechorosty Paludella squarrosa bažinník kostrbatý -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2021
Houby Steccherinum oreophilum bránovitka přezkatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Hieracium lactucella chlupáček myší ouško -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Houby Coprinopsis romagnesiana hnojník Romagnesiho -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Houby Lentinus suavissimus houževnatec vonný -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 73

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.