Kusá hora

L.CR.14
Lokalizace: 49.920366N 16.064754E
Rozloha: 54,083 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 300 - 415 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 10,184 ha 18,83 3,3
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 3,530 ha 6,53 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,001 ha -- 4
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,021 ha 0,04 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,357 ha 0,66 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,086 ha 0,16 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,003 ha 0,01 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,670 ha 3,09 2,61
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,766 ha 1,42 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,596 ha 1,1 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,065 ha 0,12 3,91
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,643 ha 3,04 1,84
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,672 ha 1,24 1,14
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,014 ha 0,03 2,5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,813 ha 1,5 4
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2017
Obojživelníci Salamandra salamandra mlok skvrnitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.