Hubský rybník

L.CR.13
Lokalizace: 49.808987N 15.822392E
Rozloha: 27,563 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 578 - 602 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,253 ha 0,92 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2,457 ha 8,91 2,64
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,733 ha 2,66 1,84
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,306 ha 1,11 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,057 ha 0,21 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,170 ha 0,62 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,467 ha 5,32 1
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 2,351 ha 8,53 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,331 ha 1,2 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 7,616 ha 27,63 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3,323 ha 12,06 3,77

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Altica palustris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Amphimallon assimile -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Hoplia praticola -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Notaris maerkeli -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Pelenomus quadricorniger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Cybister lateralimarginalis křepčík obroubený -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 49

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.