Farář

L.CR.12
Lokalizace: 49.890772N 15.865628E
Rozloha: 7,379 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 293 - 297 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,045 ha 0,6 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2,405 ha 32,59 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,180 ha 2,44 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,057 ha 27,88 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,060 ha 0,81 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,695 ha 9,42 3,39

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2014
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2014
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3, inv 2014
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Lolium multiflorum jílek mnohokvětý -- -- -- nat 2014
Cévnaté rostliny Asclepias syriaca klejicha hedvábná (klejicha vatočník) -- -- -- BL2, 1143/2014, inv 2014
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Trapa natans kotvice plovoucí Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ortopteroidní hmyz Mantis religiosa kudlanka nábožná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2023
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Atriplex sagittata lebeda lesklá -- -- -- GL, inv 2014
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 34

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.