Mlýnský rybník a rybník Rohlík

L.CR.10
Lokalizace: 49.782307N 15.817778E
Rozloha: 28,554 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 526 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,302 ha 1,06 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,011 ha 0,04 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,082 ha 7,29 1,9
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1,747 ha 6,12 1,51
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,009 ha 0,03 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2,394 ha 8,39 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,703 ha 2,46 1,77
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,785 ha 2,75 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1,622 ha 5,68 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,947 ha 6,82 1,09
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,154 ha 0,54 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,591 ha 2,07 1,79
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7,762 ha 27,18 2,73
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0,061 ha 0,21 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2018
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Měkkýši Pisidium hibernicum hrachovka severní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Měkkýši Segmentina nitida lištovka lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 47

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.