Strádovské Peklo

L.CR.09
Lokalizace: 49.868163N 15.813405E
Rozloha: 27,783 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 317 - 359 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,094 ha 3,94 1,11
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,341 ha 1,23 1,1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,377 ha 1,36 2,97
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2,526 ha 9,09 3,09
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 3,565 ha 12,83 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2,481 ha 8,93 1,57
L4B Suťové lesy druhotné, degradované nebo atypické 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,193 ha 0,7 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7,314 ha 26,32 1,65
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2,320 ha 8,35 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Acallocrates colonnellii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Grynocharis oblonga -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Houby Agaricus dulcidulus -- -- -- Málo dotčený (LC) -- 2019
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Vinca minor barvínek menší -- -- -- nat 2018
Houby Pachyella babingtonii bochníček potoční -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Houby Camarops tubulina bolinka černohnědá Kriticky ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2, inv 2019
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Motýli Hemaris tityus dlouhozobka chrastavcová -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2019
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2018
Houby Phyllotopsis nidulans hlíva hnízdovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 74

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.