Rybníky u Žumberka

L.CR.05
Lokalizace: 49.886408N 15.876042E
Rozloha: 76,378 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 285 - 352 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0,201 ha 0,26 2,98
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,032 ha 0,04 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,062 ha 0,08 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,687 ha 0,9 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,381 ha 0,5 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,377 ha 0,49 3,86
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,115 ha 0,15 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,682 ha 0,89 2,57
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,079 ha 0,1 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,297 ha 0,39 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,518 ha 0,68 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5,640 ha 7,38 3,15
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,866 ha 1,13 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 19,590 ha 25,65 2,69

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2, nat 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2020
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2, inv 2020
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Potentilla alba mochna bílá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 37

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.