Rašeliniště Černého rybníka

L.CL.05
Lokalizace: 50.68898N 14.841914E
Rozloha: 6,545 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 345 - 350 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0,136 ha 2,07 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,671 ha 10,25 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,711 ha 10,86 1
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0,343 ha 5,24 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Rhynchospora alba hrotnosemenka bílá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Meloe violaceus majka fialová Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Sphagnum cuspidatum rašeliník bodlavý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2018
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Vážky Orthetrum brunneum vážka hnědoskvrnná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Vážky Orthetrum coerulescens vážka žlutoskvrnná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.