Ralsko (mokřady v bývalém vojenském prostoru Ralsko – Hvězdovské rybníky, tůň východně od Svébořického rybníka a tůně na tankodromech)

L.CL.03
Lokalizace: 50.646703N 14.796633E
Rozloha: 110,919 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Soustava rybníků
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 285 - 347 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,855 ha 0,77 4
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,019 ha 0,02 2
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 4,416 ha 3,98 2,29
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 3,902 ha 3,52 3,12
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 18,455 ha 16,64 1,84
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 10,509 ha 9,47 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,846 ha 0,76 3,53
L1 Mokřadní olšiny -- -- 13,428 ha 12,11 2,07
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,931 ha 1,74 1,32
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,005 ha -- 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6,403 ha 5,77 1,59
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,051 ha 0,05 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3,434 ha 3,1 2,23
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,790 ha 0,71 2,44
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10,470 ha 9,44 2,17

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2021
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2020
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Vulpia myuros mrvka myší ocásek -- -- Téměř ohrožený (NT) inv 2021
Ptáci Gypaetus barbatus orlosup bradatý -- BD I -- -- 2019
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 33

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.