Větší Vltavice

L.CK.14
Lokalizace: 48.603745N 14.377887E
Rozloha: 117,664 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: Z , KE
Nadmořská výška: 541 - 664 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,351 ha 0,3 2,03
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1,716 ha 1,46 3,12
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,052 ha 0,04 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,067 ha 0,06 3
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,264 ha 0,22 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1,632 ha 1,39 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 3,392 ha 2,88 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8,241 ha 7 2,8
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,968 ha 0,82 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1,619 ha 1,38 2,01
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,177 ha 0,15 3,76
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 12,389 ha 10,53 2,02
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 20,309 ha 17,26 1,55
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3,444 ha 2,93 2,36
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 5,093 ha 4,33 2,24
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2017
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2019
Vážky Ophiogomphus cecilia klínatka rohatá Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Vážky Onychogomphus forcipatus klínatka vidlitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Linaria vulgaris lnice květel -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Arctium lappa lopuch větší -- -- -- nat 2019
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.