U tří můstků

L.CK.10
Lokalizace: 48.613645N 14.672976E
Rozloha: 47,696 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 887 - 916 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,861 ha 1,8 3,53
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,006 ha 0,01 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,001 ha -- 2,5
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,213 ha 0,45 2
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,792 ha 1,66 3,03
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,276 ha 0,58 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 20,056 ha 42,05 2,22
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 6,820 ha 14,3 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 9,366 ha 19,64 1,78
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,005 ha 0,01 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,988 ha 10,46 2,04

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Vinca minor barvínek menší -- -- -- nat 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus ×ascendens nothosubsp. skalickyi borovice vystoupavá Skalického -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Houby Leptoporus mollis bělochoroš fialovějící -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Pilosella glomerata chlupáček klubkatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Pilosella aurantiaca chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný -- -- -- nat 2019
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Houby Russula sphagnicola holubinka rašeliníková -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Houby Russula consobrina holubinka smutná -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 77

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.