Slavkovické louky

L.CK.09
Lokalizace: 48.73346N 14.136409E
Rozloha: 28,290 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 761 - 790 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,288 ha 1,02 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,210 ha 0,74 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,195 ha 4,22 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,757 ha 2,67 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0,477 ha 1,68 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 6,120 ha 21,63 1,65
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,332 ha 1,17 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3,773 ha 13,34 2,23
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,379 ha 1,34 1,3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,906 ha 6,74 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Houby Coprobia granulata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Houby Stropharia inuncta -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Houby Pachyella babingtonii bochníček potoční -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2018
Houby Russula alnetorum holubinka olšinná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Houby Sparassis brevipes kotrč štěrbákový -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Houby Psathyrella caput-medusae křehutka hlava Medusina -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Houby Sarcodon imbricatus lošák jelení -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Houby Stropharia albonitens límcovka bílá -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex umbrosa ostřice stinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Houby Typhula erythropus paluška červenonohá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.