Račínská prameniště

L.CK.06
Lokalizace: 48.717449N 14.022746E
Rozloha: 157,661 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP, PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 721 - 785 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,257 ha 0,16 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,021 ha 0,01 2,5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,292 ha 0,19 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,350 ha 2,76 2,79
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6,487 ha 4,11 1,77
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3,517 ha 2,23 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 4,912 ha 3,12 2,73
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 21,536 ha 13,66 3,57
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,555 ha 0,35 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 28,676 ha 18,19 2,5

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

První 1 2 Zobrazeno: 15 - 16

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.