Račínská prameniště

L.CK.06
Lokalizace: 48.717449N 14.022746E
Rozloha: 157,661 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP, PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 721 - 785 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,257 ha 0,16 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,021 ha 0,01 2,5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,292 ha 0,19 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4,350 ha 2,76 2,79
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6,487 ha 4,11 1,77
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3,517 ha 2,23 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 4,912 ha 3,12 2,73
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 21,536 ha 13,66 3,57
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,555 ha 0,35 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 28,676 ha 18,19 2,5

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2018
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Willemetia stipitata pleška stopkatá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Carabus menetriesi pacholei střevlík Ménétriésův Kriticky ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Platanthera sp. vemeník -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Comarum palustre zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.