Mokřad na Boletickém potoce u Podvoří

L.CK.04
Lokalizace: 48.832946N 14.222631E
Rozloha: 202,279 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, PO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 540 - 800 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,313 ha 0,15 3,36
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,072 ha 0,04 3
L8.2 Lesostepní bory 91U0 Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia) 0,069 ha 0,03 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1,224 ha 0,61 1,29
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,887 ha 1,92 3,96
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,110 ha 0,05 2,62
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,146 ha 0,07 3,3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 9,165 ha 4,53 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,776 ha 0,88 2,02
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 22,013 ha 10,88 2,95
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,169 ha 0,08 3,73
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,381 ha 0,19 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,225 ha 0,11 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 22,920 ha 11,33 3,58
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,174 ha 1,07 3,74
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Gentiana pneumonanthe hořec hořepník Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Trifolium hybridum jetel zvrhlý -- -- -- nat 2022
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2021
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Aricia eumedon modrásek bělopásný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Cyaniris semiargus modrásek lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Phengaris teleius modrásek očkovaný Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 53

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.